مرور برچسب

خرید جوراب واریس مناسب

جوراب واریس را چند ساعت بپوشیم؟ [+ قیمت جوراب واریس ]

جوراب واریس بیش از 160 سال مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی از سال ثبت آن در 1848. جوراب واریس در گذر زمان پیشرفت زیادی کرده است.جوراب واریس مقدار فشار کنترل شده ای را بر پا وارد میکند، بیشترین فشار وارده در مچ پاست که به تدریج در بالای آن…